EPT - Office des Timbres : 2017 : Stempeleinsštze / Flammes d'oblitťration
Ort / Lieu <= => Beschreibung / Description  
Bettembourg
Centre de tri - Siemens CFC (ro1) 2016/12/13 2017/01/09 Utilisez non timbres de NoŽl 2 (NEW !!!) C41
2017/01/10 2017/02/06 ICCD-Een HŽrz fir kriibskrank Kanner 2 C31
2017/02/07 2017/03/06 CCP Connect C12
2017/03/07 2017/03/27 MengPost C20
2017/03/28 2017/05/01 Croix Rouge C38
2017/05/02 2017/06/05 Kanner Jugend Telefon (NEW !!!) C43
2017/06/06 2017/07/03 Parkinson Luxembourg (NEW !!!) C42
2017/07/04 2017/07/24 BD Contern C11
2017/07/25 2017/08/21 Timbere sammelen mecht Spass C01
2017/08/22 2017/09/17 75e anniversaire FEDEF (NEW !!!) C44
Centre de tri - Siemens CFC (ro2) 2016/12/13 2017/01/09 Utilisez non timbres de NoŽl 2 (NEW !!!) C41
2017/01/10 2017/02/06 ICCD-Een HŽrz fir kriibskrank Kanner 2 C31
2017/02/07 2017/03/06 CCP Connect C12
2017/03/07 2017/03/27 MengPost C20
2017/03/28 2017/05/01 Croix Rouge C38
2017/05/02 2017/06/05 Kanner Jugend Telefon (NEW !!!) C43
2017/06/06 2017/07/03 Parkinson Luxembourg (NEW !!!) C42
2017/07/04 2017/07/24 BD Contern C11
2017/07/25 2017/08/21 Timbere sammelen mecht Spass C01
2017/08/22 2017/09/17 75e anniversaire FEDEF (NEW !!!) C44